นโยบายความเป็นส่วนตัว

ช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม ยึดถือความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นที่ตั้งสูงสุด เราจะจัดเก็บ บันทึก เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ดังกำหนดต่อไปนี้

 • ช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม จะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นและสมควร เพียงเพื่อการใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านสำหรับติดต่อทางธุรกิจระหว่างเรา ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น เนื่องจากการปกป้องรักษาข้อมูลและรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านนั้นเป็นเรื่องสำคัญสูงสุด
 • เราจะจัดเก็บรักษาข้อมูลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นและสมควรเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว
 • เว้นแต่ท่านจะมีบัญชีบนแพลตฟอร์ม (Platform) (ตามคำจำกัดความที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ) และท่านได้เข้าสู่ระบบโดยชื่อบัญชี และรหัสผ่าน เราจะไม่สามารถทราบหรือระบุตัวตนของท่านได้ในระหว่างที่ท่านเข้าถึงหรือเยี่ยมชมแพลตฟอร์มเพื่อเลือกดูสินค้า และท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ในตลอดระยะเวลาดังกล่าว
 • เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน อันได้แก่ ชื่อ วันเดือนปีเกิด เพศ อีเมล หมายเลขติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสถานที่จัดส่งสินค้า เมื่อท่านสร้างบัญชีหรือให้ข้อมูลผ่านทางแพลตฟอร์ม
 • ข้อมูลที่ท่านให้ดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง ครบถ้วน ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด และเป็นปัจจุบัน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบ ท่านต้องจัดส่งข้อมูลให้แก่เรา ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของเรา หรือจัดส่งเข้าสู่แพลตฟอร์มเท่านั้น ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยันความถูกต้องแท้จริงของข้อมูล
 • เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ หากท่านประสงค์ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับเราหรือเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเท่าที่ท่านส่งมอบให้เราด้วยความสมัครใจเท่านั้น ท่านสามารถเข้าถึงและปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้ส่งมอบให้เราได้ตลอดเวลาตามที่ได้กำหนดเอาไว้ด้านล่างนี้
 • เราจะถือว่าข้อมูลของบุคคลภายนอกที่ท่านได้ส่งมอบให้กับเรานั้น ได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องให้เปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว
 • เราอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียลมีเดียผ่านทางผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียรายนั้นๆ ภายใต้นโยบายต่างๆ ของผู้ให้บริการ เมื่อท่านสมัครบัญชีโซเชียลมีเดีย เพื่อใช้งานช็อปปิ้งโอเอชไอ หรือเชื่อมต่อบัญชีโซเชียลมีเดียของท่านกับบัญชีช็อปปิ้งโอเอชไอ หรือใช้โซเชียลมีเดียอื่น ๆ ของช็อปปิ้งโอเอชไอ ทั้งนี้ การจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้รับมาดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของช็อปปิ้งโอเอชไอ
 • ช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม (และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล) ยินดีรับความคิดเห็น คำติชม และคำแนะนำของท่านผ่านทางเว็บไซต์ www.shoppingohi.com

2.1 ข้อมูลส่วนตัวของท่านทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย เราจะป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยการ

 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
 • จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • และทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่านเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป

2.2 ช็อปปิ้งโอเอชไอใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสชนิด 256 บิท เอสเอสเอล (Security Sockets Layer) เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับรายละเอียดทางการเงิน โดยการเจาะรหัสเทคโนโลยีการเข้ารหัสชนิด 256 บิท เอสเอสเอลนั้น คาดการว่าจะต้องใช้ระยะเวลา 1 ล้านล้านปี และเป็นมาตรฐานแห่งอุตสาหกรรม

2.3 รหัสผ่านของท่านมีความสำคัญในการใช้บัญชีการใช้บริการ กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน และไม่เปิดเผยรหัสผ่านช็อปปิ้งโอเอชไอแก่ผู้อื่น ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำต่างๆ ที่ได้กระทำลงในนามหรือผ่านทางบัญชีการใช้บริการของท่านและผลที่ตามมาจากการที่ท่านได้เปิดเผยรหัสผ่านแก่ผู้อื่น ได้ ท่านอาจไม่สามารถรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งให้แก่ช็อปปิ้งโอเอชไอได้ หากท่านไม่สามารถเก็บรักษารหัสผ่านของท่าน และท่านอาจต้องยอมรับนิติกรรมใดๆ ที่ทำลงในนามของท่าน ดังนั้น หากรหัสผ่านของท่านถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือท่านมีเหตุที่อาจเชื่อได้ว่ารหัสผ่านนั้นถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไป ท่านจะต้องติดต่อเราและทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน ท่านควรออกจากระบบบัญชีการใช้บริการ (log off) และปิดบราวเซอร์ (Browser) ทุกครั้งที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ

2.4 หากท่านมีเหตุอันควรเชื่อว่าช็อปปิ้งโอเอชไอละเมิดความเป็นส่วนตัวของท่าน กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมลที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ เราไม่อนุญาตให้มีข้อมูลขยะ (Spam) สปายแวร์ (Spyware) หรือ ไวรัส (Virus) บนแพลตฟอร์มของเรา กรุณาตั้งค่าและคงสภาพความต้องการ (Preference) ในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้เราจะส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารตามความต้องการของท่าน นอกจากนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้ง มิให้ท่านเพิ่มผู้ใช้รายอื่น (ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ที่เคยซื้อสินค้าจากท่าน) เข้าสู่รายชื่อผู้รับของท่านไม่ว่าในอีเมลหรือจดหมาย ห้ามมิให้ส่งข้อความใดๆ ที่มี ข้อมูลขยะ สปายแวร์ หรือไวรัส ผ่านทางแพลตฟอร์ม กรุณาติดต่อผ่านทางอีเมลที่ระบุด้านล่างในกรณีที่ท่านต้องการรายงานข้อความที่น่าสงสัยให้เราทราบ

เราจะนำข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากท่านไปใช้หรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์สำหรับกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนดังต่อไปนี้

 • เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านที่ส่งผ่านทางแพลตฟอร์ม อาทิเช่น การขายสินค้าโดยช็อปปิ้งโอเอชไอหรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก การชำระราคาสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์ม ไม่ว่าขายโดยช็อปปิ้งโอเอชไอหรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งตัวแทนของเราเป็นผู้จัดการ
 • เพื่อแจ้งท่านเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า ไม่ว่าช็อปปิ้งโอเอชไอหรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกจะขายผ่านแพลตฟอร์ม และเพื่อการบริการอื่นๆ
 • เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการใช้บริการ ตามคำจำกัดความที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ และ/หรือ การใช้แพลตฟอร์ม
 • เราอาจส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อให้บุคคลภายนอกเพื่อทำการจัดส่งสินค้า เช่น ส่งให้ผู้ดำเนินการจัดส่งหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าของเราสำหรับสินค้าที่ท่านสั่งซื้อผ่านทางแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะขายโดยช็อปปิ้งโอเอชไอหรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก
 • เพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยการเปรียบเทียบข้อมูลและตรวจสอบกับบุคคลภายนอก
 • เพื่อจัดการบัญชีการใช้งานที่ท่านมีกับเรา (ถ้ามี) เพื่อตรวจสอบและจัดการธุรกรรมทางการเงินของท่านสำหรับการชำระเงินผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์ เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากแพลตฟอร์ม เพื่อพัฒนาแผนผัง การจัดเพจและเนื้อหาของเพจต่างๆ ของแพลตฟอร์มและปรับแต่งสำหรับการใช้งาน เพื่อระบุตัวตนผู้เข้าใช้ เพื่อการวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อจัดส่งข้อมูลที่เราคาดว่ามีประโยชน์สำหรับท่านหรือที่ท่านได้ร้องขอจากเรา รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราและของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก เว้นแต่ท่านจะปฏิเสธการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 • เพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ เป็นครั้งคราวเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเราหรือของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดผ่านทางระบบการยกเลิกการรับข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลทางการตลาดที่จัดส่งให้ได้ตลอดเวลา เราอาจใช้ข้อมูลการติดต่อของท่านเพื่อส่งเอกสารข่าวสารจากเราหรือจากบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา

ช็อปปิ้งโอเอชไออาจส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือของเรา ในกรณีที่เป็นข้อยกเว้น หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือการร้องขออื่นใด ซึ่งช็อปปิ้งโอเอชไอได้รับการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น ในกรณีที่มีเหตุให้เชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวอาจป้องกันการข่มขู่ต่อชีวิตหรือร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อดำเนินธุรกรรมต่างๆ กับท่านให้เสร็จสิ้น จัดการบัญชีการใช้บริการของท่าน จัดการความสัมพันธ์อื่นๆ กับท่าน การตลาด การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การร้องขออื่นๆ ที่ช็อปปิ้งโอเอชไอเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลดังกล่าว ช็อปปิ้งโอเอชไอจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดเพื่อรับรองว่าบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือของเราจะรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความเสี่ยงอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน และจะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับกิจการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

ท่านอาจคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อการต่างๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบนแก่เราได้ตลอดเวลา ผ่านทางอีเมลที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โดยหากท่านได้ส่งคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านดังกล่าว เราอาจไม่สามารถจัดส่งสินค้าหรือบริการให้แก่ท่านหรือปฏิบัติตามสัญญาต่อท่านได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ของคำคัดค้าน เราขอสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งสำหรับการเยียวยา ในกรณีที่เราไม่สามารถจัดส่งสินค้าหรือบริการให้แก่ท่านหรือปฏิบัติตามสัญญาได้เนื่องจากคำคัดค้านดังกล่าว

ช็อปปิ้งโอเอชไอไม่ทำธุรกิจเพื่อการค้าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอก

กรณีที่ท่านมีบัญชีการใช้บริการกับช็อปปิ้งโอเอชไอ ท่านอาจเข้าสู่ระบบบัญชีการใช้บริการบนแพลตฟอร์มเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งสินค้าของท่าน โดยท่านจะสามารถเรียกดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งสินค้าที่เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือที่ยังคงค้างอยู่ หรือที่จะส่งสินค้าให้ท่านในเวลาอันสั้น และสามารถจัดการข้อมูลที่อยู่สำหรับการส่งสินค้า รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคาร หรือการส่งข่าวสารที่ท่านได้สมัครไว้ ทั้งนี้ ท่านตกลงที่จะรักษาชื่อบัญชี รหัสผ่าน และรายละเอียดการสั่งสินค้าให้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ชื่อบัญชี รหัสผ่าน และรายละเอียดการสั่งสินค้าโดยมิชอบ เว้นแต่ที่ระบุเอาไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ

กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมลด้านล่างนี้ ในกรณีที่ท่านต้องการเข้าดูข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราเก็บบันทึก หรือต้องการทราบเกี่ยวกับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยช็อปปิ้งโอเอชไอภายในปีที่ผ่านมา เราขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมการดำเนินการเรียกดูบันทึกข้อมูลดังกล่าวตามสมควร

ท่านสามารถเข้าสู่บัญชีการใช้บริการของท่านบนแพลตฟอร์มของช็อปปิ้งโอเอชไอเพื่ออัพเดทหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ตลอดเวลา กรณีที่ท่านไม่มีบัญชีการใช้บริการกับเรา ท่านอาจติดต่อเราผ่านทางอีเมลที่ระบุไว้ข้างใต้นี้เพื่อทำการอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวได้

หากข้อมูลส่วนตัวของท่านมีความจำเป็นต่อกิจการที่กล่าวไว้ข้างต้น เราจะส่งข้อมูลส่วนตัวที่ทำการเปลี่ยนแปลงแล้วแก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่าน

เซิร์ฟเวอร์ (Servers) ของบริษัทจะทำการบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมช็อปปิ้งโอเอชไอ ข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึง ที่อยู่ ไอพี (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน ชนิดของบราวเซอร์ของท่าน หน้าเว็ปไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่แพลตฟอร์ม หน้าเว็ปไซต์ที่ท่านเข้าชมในแพลตฟอร์ม และจำนวนเวลาที่ท่านใช้ในการชมหน้าเว็ปไซต์ดังกล่าว สินค้าหรือข้อมูลที่ท่านค้นหาในแพลตฟอร์ม เวลาเข้าชม วันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ โดยเราจะจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เหล่านี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินเพื่อช่วยให้เราพัฒนาแพลตฟอร์ม การบริการและสินค้าของเราให้ดีขึ้น

ช็อปปิ้งโอเอชไอหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอาจใช้โปรแกรม คุกกี้ (cookies) เว็บ บีคอน (web beacons) หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูล เพื่อช่วยให้การใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่แพลตฟอร์มของเรานั้นดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน

โปรแกรมคุกกี้ (cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรและตัวเลขขนาดเล็ก ที่จัดวางบนหน่วยความจำของบราวเซอร์ของท่านหรือบนอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็ปไซต์หรือเรียกดูข้อความ ซึ่งจะช่วยให้เราจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์โดยจำเพาะได้ และช่วยให้เราปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มเป็นประโยชน์และสะดวกต่อท่านมากขึ้น

โปรแกรมเว็บ บีคอน (web beacons) เป็นรูปภาพกราฟฟิคขนาดเล็กที่อาจรวมอยู่ในการบริการหรือบนแพลตฟอร์ม ซึ่งจะช่วยในการนับจำนวนผู้ใช้ที่ได้เข้าชมหน้าเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อให้เราเข้าใจความต้องการและความสนใจของท่านมากขึ้น

ผู้ที่จะเข้าใช้บริการของช็อปปิ้งโอเอชไอจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ท่านจะต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ใช้อำนาจปกครองดูแลการใช้เว็ปไซต์ของเรา

เนื่องด้วยการดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ ช็อปปิ้งโอเอชไอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนได้ตลอดเวลา โดยจะประกาศหรือตีพิมพ์การเปลี่ยนแปลงนโยบายเอาไว้ในแพลตฟอร์ม

ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ช็อปปิ้งโอเอชไอมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการ และข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่างๆ ของหน่วยงานซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ช็อปปิ้งโอเอชไอมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่หน่วยงานดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใดๆ ต่อช็อปปิ้งโอเอชไอ และสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิ์อื่นใดอันมีต่อช็อปปิ้งโอเอชไอที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น

กรุณาติดต่อเราและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล ผ่านทาง www.shoppingohi.com ในกรณีที่ท่านต้องการเพิกถอนความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ขอเรียกดูข้อมูลและ/หรือข้อมูลส่วนตัว มีคำถาม ความคิดเห็น ข้อกังวล หรือขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค หรือเกี่ยวกับโปรแกรมคุกกี้ (cookies)

[profiler]
Memory usage: real: 15990784, emalloc: 15667544
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem