เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย

เว้นแต่จะกำหนดเอาไว้เป็นอย่างอื่น ให้ใช้นิยามและข้อกำหนดในการตีความที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 บังคับกับเงื่อนไขและข้อกำหนดการซื้อขายนี้

ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตาม คำสั่ง แนวปฏิบัติ นโยบาย ระเบียบการดำเนินงาน และคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในข้อกำหนดข้างต้นซึ่งออกและบังคับใช้โดยช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม (ในนามของผู้ขาย ไม่ว่าจะเป็นในการใช้งานแพลตฟอร์มหรือที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า) เป็นครั้งคราวไป ทั้งนี้ ช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม สงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง คำสั่ง แนวปฏิบัติ นโยบาย ระเบียบการดำเนินงาน และคำแนะนำดังกล่าวๆได้ตลอดเวลา และเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

“ผู้ขาย” หมายถึงผู้ทำการขายสินค้า ไม่ว่าช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม หรือมีการระบุชื่อผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก (หมายถึง “ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก” ตามข้อความแห่งเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้) เป็นผู้แสดงรายการสินค้าเพื่อจำหน่ายบนแพลตฟอร์มก็ตาม สินค้าที่ขายให้ท่านโดยผู้ขายจะอยู่ภายใต้บังคับของสัญญาเฉพาะกับลูกค้าแต่ละราย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อกำหนดเรื่องการตอบรับคำสั่งซื้อของผู้ขาย) ทั้งนี้ ช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม อาจเป็น “ผู้ขาย” สินค้าบางอย่าง แต่ “ผู้ขาย” อาจหมายถึงบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม ทั้งนี้:

 • กรณีสินค้าที่ขายโดยผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก ท่านจะมีสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรง เฉพาะและระหว่างผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกเท่านั้น และ
 • กรณีสินค้าที่ขายโดยช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม ท่านจะมีสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรง เฉพาะและระหว่างช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม เท่านั้น

ผู้ขายจะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อที่ส่งด้วยวิธีการอื่นใดนอกจากการส่งคำสั่งสั่งซื้อโดยการกรอกแบบฟอร์มคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มให้ครบถ้วนและคลิกปุ่ม “ชำระค่าสินค้า” ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งซื้อ

การตอบรับคำสั่งซื้อทั้งหลายเป็นดุลพินิจของผู้ขายแต่เพียงผู้เดียว โดยคำสั่งซื้อแต่ละรายการที่ผู้ขายตอบรับจะถือเป็นสัญญาแยกต่างหาก (คำสั่งซื้อที่มีการตอบรับดังกล่าวจะเรียกว่า “สัญญาที่ทำกับลูกค้า”) ท่านยอมรับว่า ผู้ขายไม่เป็นคู่สัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายใดๆ กับท่านในการซื้อขายหรือข้อตกลงอื่นๆ เกี่ยวกับสินค้า นอกเสียจากผู้ขายจะตอบรับคำสั่งซื้อของท่านๆ และด้วยเหตุนี้ ผู้ขายจึงไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อป้องกันข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้น ผู้ขายสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลพินิจของตนแต่ฝ่ายเดียวในการปฏิเสธการดำเนินการหรือตอบรับคำสั่งซื้อที่ได้รับจากและโดยผ่านแพลตฟอร์ม

เมื่อส่งคำสั่งซื้อผ่านทางแพลตฟอร์มแล้ว คำสั่งซื้อทั้งหลายนั้นจะเพิกถอนไม่ได้โดยปราศจากเงื่อนไขๆ และผู้ขายมีสิทธิ (แต่ไม่ถือเป็นหน้าที่) ประมวลผลคำสั่งซื้อดังกล่าวโดยไม่ต้องขอความยินยอมอื่นใดจากท่านอีก และไม่ต้องอ้างอิงหรือบอกกล่าวเพิ่มเติมใดๆ กับท่าน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีดังที่ระบุเอาไว้ในข้อกำหนดเรื่องการบอกเลิก ท่านอาจร้องขอให้ยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งซื้อได้ ซึ่งผู้ขายจะใช้ความพยายามในการดำเนินการตามคำขอตามความเหมาะสมในทางพาณิชย์ ทั้งนี้ การดำเนินการตามคำขอยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งซื้อใดๆ ไม่ถือเป็นหน้าที่ของผู้ขาย

ผู้ขายสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้า หากผู้ขายกำหนดราคาสินค้าบนแพลตฟอร์มผิดพลาด ซึ่งในกรณีดังกล่าว ช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม ในนามของผู้ขายจะแจ้งการบอกเลิกดังกล่าวให้ท่านทราบโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาสามวัน ผู้ขายมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าในกรณีดังกล่าวไม่ว่าจะมีการส่งสินค้าแล้วหรืออยู่ระหว่างขนส่งก็ตาม โดยไม่คำนึงถึงว่าได้เรียกให้ท่านชำระเงินแล้วหรือไม่

ช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม และผู้ขายไม่รับประกันว่ารายละเอียดสินค้าจะถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ โดยผู้ขายจะพยายามอย่างเต็มที่ในการให้รายละเอียดที่ถูกต้องของสินค้า ในกรณีที่สินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างอันมีนัยยะสำคัญจากรายละเอียดบนแพลตฟอร์ม ให้นำข้อกำหนดในเรื่องการส่งคืน การซ่อมแซม และการทดแทน ของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้มาบังคับใช้

การรับประกันเกี่ยวกับสินค้า (“การรับประกันสินค้า”) ที่ขายภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าให้เป็นไปตามที่ระบุไว้โดยผู้ขายผ่านแพลตฟอร์ม ภายใต้แท็บ “ข้อกำหนดจำเพาะ” ในช่อง “ประเภทการรับประกัน” และ “ระยะเวลาในการรับประกัน” สำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้อง และอยู่ภายใต้ข้อจำกัดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในเรื่องดังกล่าวโดยที่ผู้ขายไม่ต้องเข้าผูกพัน ทั้งนี้ การรับประกันและเงื่อนไขการรับประกัน การเยียวยาการผิดข้อกำหนดการรับประกันหรือเงื่อนไข หรือผิดข้อกำหนดอื่นๆ ที่ระบุในการรับประกันสินค้าจะใช้แทนเงื่อนไขการรับประกันและเงื่อนไขในการรับประกันอื่นๆ ทั้งหลาย ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ไม่ว่าตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือโดยประการอื่น เว้นแต่จะกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในการรับประกันสินค้าดังกล่าว ๆในเงื่อนไข การรับประกันและเงื่อนไขการรับประกันอื่นใดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับสินค้าที่จัดส่งให้ เว้นแต่จะต้องห้ามอย่างชัดแจ้งโดยกฎหมายที่บังคับใช้ในกรณีนั้นๆ

ท่านรับทราบและรับรองว่าท่านไม่ได้อิงความตามเงื่อนไข ข้อกำหนด การรับประกัน คำสัญญา การโน้มน้าว หรือการแสดงตนรับรองใดๆ ที่ทำโดยหรือในนามของผู้ขายแต่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในสัญญาที่ทำกับลูกค้า หรืออิงคำอธิบายหรือการแสดงข้อมูลหรือข้อกำหนดจำเพาะๆ ที่อยู่ในเอกสารใดๆ เช่น แคตตาล็อก หรือเอกสารข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะซึ่งจัดทำโดยช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม หรือผู้ขาย ท่านยังรับทราบและตกลงด้วยว่าข้อยกเว้นการรับประกัน ข้อยกเว้นความรับผิด และข้อยกเว้นการเยียวยาในเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้สำหรับการซื้อขายและสัญญาที่ทำกับลูกค้า เป็นการกระจายความเสี่ยงระหว่างคู่สัญญา โดยท่านยินยอมให้ผู้ขายจัดหาสินค้าที่มูลค่าบริการหรือสินค้าต่ำกว่าที่ผู้ขายอาจหามาได้ และท่านยอมรับว่าข้อยกเว้นความรับผิดดังกล่าวนั้นเหมาะสม

ผู้ขายจะไม่รับรองและรับประกันใดๆ โดยข้อกำหนดดังต่อไปนี้จะไม่กระทบผลบังคับของข้อกำหนดวรรคก่อน

 • ผู้ขายมีหน้าที่ส่งมอบสินค้าตามรายละเอียดทั่วไปสำหรับการขายสินค้าดังกล่าวเท่านั้น ไม่ว่าจะได้ให้รายละเอียดพิเศษหรือเป็นการเฉพาะใดๆ หรือถือว่าได้ให้รายละเอียดนั้นตามกฎหมายหรือไม่ อนึ่ง รายละเอียดพิเศษหรือเฉพาะการใดๆ ดังกล่าวถือว่าเป็นเพียงการแสดงความเห็นของผู้ขายในเรื่องดังกล่าวเท่านั้น ทั้งช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม และผู้ขายไม่รับประกันใดๆ ในคุณภาพ สถานะ สภาพ หรือความเหมาะสมของสินค้า
 • ผู้ขายจะไม่กำหนดเงื่อนไขหรือถือว่ามีการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว หรือรับประกันใดๆ หรือถือว่ามีการรับประกันใดๆ เกี่ยวกับอายุการใช้งานหรือความคงทนของสินค้าที่จัดส่งให้ หรือรับประกันว่าสินค้านั้นจะเหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือการใช้งานอย่างหนึ่งอย่างใดภายใต้เงื่อนไขเฉพาะใดๆ ไม่ว่าผู้ขายอาจจะทราบหรือทราบในภายหลังถึงวัตถุประสงค์หรือเงื่อนไขดังกล่าว
 • ช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม ไม่รับผิดใดๆ สำหรับมาตรการและการกระทำโดยลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่จะกล่าวต่อไปนี้ และผลที่เกิดตามมาจากการนั้น อันได้แก่ การเยียวยาแก้ไขข้อชำรุดบกพร่องที่ไม่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงสินค้าโดยช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอมไม่ได้ตกลงล่วงหน้า การเพิ่มเติมหรือใส่ชิ้นส่วน โดยเฉพาะอะไหล่ที่ไม่ได้มาจากช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม
 • ผู้ขายไม่รับผิดใดๆ สำหรับข้อชำรุดบกพร่องๆที่เกิดขึ้นจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง การติดตั้งที่บกพร่อง หรือการทดสอบการใช้งานโดยลูกค้าหรือบุคคลภายนอก การจงใจทำให้เสียหาย ความประมาทเลินเล่อ การเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ สภาพการทำงานที่ไม่ปกติ ใช้งานหนักเกินกำหนด การเคลื่อนย้ายที่มีข้อบกพร่องหรือประมาทเลินเล่อ การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง วัสดุในการทำงานและอะไหล่ไม่เหมาะสม การใช้งานไม่ดี การวางฐานไม่เหมาะสม ผลกระทบจากสารเคมี ไฟฟ้าเทคนิค/อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไฟฟ้า ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรของช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม การใช้งานไม่ถูกต้อง หรือการเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมสินค้าโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม
 • ผู้ขายไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการซ่อมแซมหรือการเยียวยาที่กระทำโดยไม่ได้รับความเห็นชอบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอมซึ่งเกิดกับบุคคลภายนอกใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และลูกค้าต้องชดเชยความเสียหายให้ผู้ขายต่อความสูญเสียๆ ทั้งหมดที่เกิดจากข้อเรียกร้องดังกล่าว
 • หากยังไม่มีการชำระราคารวมของสินค้าภายในวันที่ครบกำหนดชำระเงิน ผู้ขายไม่ต้องรับผิดใดๆ ภายใต้การรับประกันดังกล่าว (หรือการรับประกัน เงื่อนไข หรือการประกันอื่นใด) และ
 • ผู้ขายไม่ต้องรับผิดใดๆ อันเกี่ยวกับข้อชำรุดบกพร่องๆของสินค้าที่เกิดขึ้นหลังจากครบกำหนดการรับประกันสินค้าที่เกี่ยวข้องแล้ว (ถ้ามี)

ราคาของสินค้าที่ลูกค้าจะต้องชำระ คือ ราคาที่ประกาศขาย ณ เวลาที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อไปยังผู้ขายผ่านทางแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ ราคาที่ประกาศขายทั้งหมดอยู่ในบังคับต้องเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ขายสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขราคาที่ประกาศขายในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า

ท่านสามารถชำระเงินค่าสินค้าโดยวิธีชำระเงินใดที่กำหนดโดยช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม ที่ใช้ในช่วงเวลานั้น เมื่อท่านส่งคำสั่งซื้อแล้ว จะเรียกชำระเงินจริงเฉพาะเมื่อผู้ขายตอบรับคำสั่งซื้อของท่านและเกิดสัญญากับลูกค้าแล้ว การชำระเงินทั้งหลายให้ชำระแก่ช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม ไม่ว่าจะโดยตามสิทธิของช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม เอง หรือในฐานะตัวแทนของผู้ขายในกรณีผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก ท่านรับทราบว่าช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม มีสิทธิที่จะเรียกให้ท่านชำระเงินในนามของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกได้

ท่านตกลงอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องสำหรับวิธีการชำระเงิน ในกรณีที่เกิดความล้มเหลว ขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดใดๆ อันเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ท่านได้เลือกไว้ ท่านไม่อาจเรียกร้องเอากับผู้ขายหรือตัวแทนคนใดของผู้ขาย (ที่อาจรวมถึงช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม) ช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือยกเลิกวิธีการชำระเงินไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าเวลาใดโดยไม่จำต้องบอกกล่าวไปยังท่านหรือแสดงเหตุผล ทั้งนี้ วิธีการชำระเงินอาจอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งกำหนดโดยช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม เป็นครั้งคราว

ผู้ขายจะเรียกเก็บเงินจากท่านเมื่อถึงวันครบกำหนดการชำระเงินภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้า

ผู้ขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าหรือระงับการส่งมอบสินค้าจนกว่าจะมีการชำระเงินครบถ้วนหากลูกค้าไม่ชำระเงินตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้หรือการชำระเงินถูกยกเลิกด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทั้งนี้ โดยไม่กระทบสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่ผู้ขายอาจมี

ผู้ขายจะคืนเงินภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ให้คืนเงินทั้งหลายให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินโดยผ่านกลไกการชำระเงินเดิม เว้นแต่กรณีการชำระด้วยเงินสดเมื่อส่งมอบ ให้คืนเงินผ่านการโอนเงินทางธนาคารเข้าบัญชีธนาคาร เมื่อเราได้รับรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ครบถ้วนและถูกต้อง
 • เราไม่รับประกันว่าเงินที่คืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา เนื่องจากการดำเนินการชำระเงินอาจใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือกระบวนการภายในของผู้ให้บริการชำระเงิน
 • เราจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการคืนเงินที่เรียกเก็บโดยธนาคารและ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น
 • เมื่อเรายอมรับคืนสินค้าอย่างถูกต้องแล้วจึงจะดำเนินการคืนเงิน
 • เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินการคืนเงินในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าว

การใช้บัตรแทนเงินสดจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและและข้อกำหนดบัตรแทนเงินสดที่กำหนดเอาไว้ใน http://www.shoppingohi.com

ผู้ขายหรือช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม (หรือตัวแทนของช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม) ในนามของผู้ขาย จะส่งมอบสินค้า ณ ที่อยู่ที่ท่านระบุเอาไว้ในคำสั่งซื้อ โดยค่าบริการสำหรับการส่งมอบและบรรจุหีบห่อจะกำหนดเอาไว้ในคำสั่งซื้อ

ท่านรับทราบว่าการส่งมอบสินค้านั้นขึ้นอยู่กับสินค้าคงคลัง โดยผู้ขายจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการส่งมอบสินค้าให้แก่ท่านภายในระยะเวลาส่งมอบที่ระบุในหน้าเพจแสดงรายการสินค้าที่เกี่ยวข้อง แต่ท่านรับทราบว่าในบางกรณี สินค้าอาจจะหมดไประหว่างการปรับปรุงข้อมูลสต็อกสินค้าบนแพลตฟอร์ม โดยจะมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ ระยะเวลาส่งมอบทั้งหมดที่ให้ไว้เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น และอาจเกิดความล่าช้าขึ้นได้ ผู้ขายจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมลหากการส่งมอบสินค้าของท่านต้องล่าช้าออกไป และสินค้าของท่านจะถูกส่งออกไปโดยเร็วที่สุดเมื่อผู้ขายมีสินค้า เวลาสำหรับการส่งมอบไม่ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญ และผู้ขายหรือตัวแทนผู้ขายคนใดก็ตาม ไม่ต้องรับผิดต่อความล่าช้า ในการส่งมอบไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม

ท่านสามารถติดตามสถานะการส่งมอบสินค้าได้ที่หน้า “ติดตามสถานะคำสั่งซื้อ” บนแพลตฟอร์ม

หากท่านไม่ได้รับสินค้าภายในวันกำหนดส่งมอบและท่านได้แจ้งให้ช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม ทราบภายใน 3 วันหลังจากวันกำหนดส่งมอบดังกล่าวแล้ว ผู้ขายจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการหาพิกัดของสินค้าและส่งมอบสินค้าดังกล่าว หากช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม ไม่ได้รับแจ้งจากท่านภายใน 3 วันนับจากวันกำหนดส่งมอบดังกล่าว จะถือว่าท่านได้รับสินค้าแล้ว

หากลูกค้าไม่รับการส่งมอบสินค้า (นอกเหนือจากเหตุอันควรใดๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของลูกค้าหรือเกิดจากความผิดของผู้ขาย) ผู้ขายอาจจะบอกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าโดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดของผู้ขาย

ช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเสนอบัตรแทนเงินสดให้แก่ลูกค้า กรณีที่เกิดความล่าช้าในการส่งมอบสินค้า ทั้งนี้ ลูกค้าจะไม่มีสิทธิเรียกร้องเพิ่มเติมใดๆ จากผู้ขายอีก หากลูกค้ายอมรับบัตรแทนเงินสดดังกล่าว

การส่งคืนสินค้าทั้งหลายจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในนโยบายการคืนสินค้าที่ระบุเอาไว้ใน http://www.shoppingohi.com ผู้ขายไม่ผูกพันที่จะตกลงกับการคืนสินค้าใดๆ เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวทั้งหมดอันเป็นที่พอใจของผู้ขายหรือช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม ผู้ขายจะส่งมอบสินค้าสำหรับเปลี่ยนทดแทนให้ท่าน ณ ที่อยู่ที่ระบุไว้หากผู้ขายตกลงให้มีการคืนสินค้า

ภายใต้บังคับในวรรคแรก ท่านอาจขอคืนสินค้าได้ภายใน 14 วันนับจากวันที่ส่งมอบสินค้าในกรณีที่ สินค้าที่ได้รับแตกต่างอย่างชัดเจนจากสินค้าที่ระบุในสัญญาที่ทำกับลูกค้า หรือสินค้าที่ได้รับนั้นผิดหรือเสียหาย

นอกเหนือจากการส่งคืนสินค้าที่ผิดหรือเสียหายภายใต้ข้อกำหนดเรื่องการส่งคืน การซ่อมแซม และการทดแทนแล้ว ลูกค้าอาจขอให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนสินค้าดังกล่าวก็ได้ โดยเมื่อแจ้งคำขอให้ช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม ทราบแล้ว จะไม่สามารถเพิกถอนคำขอดังกล่าวได้ และลูกค้าไม่สามารถขอส่งคืนสินค้าตามข้อกำหนดเรื่องการส่งคืน การซ่อมแซม และการทดแทนได้อีกในภายหลัง ในกรณีที่ไม่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนสินค้าภายในเวลาที่เหมาะสม ช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม มีดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวในการลดราคาให้ลูกค้าตามสัดส่วนของมูลค่าสินค้าที่ลดลง แต่การลดราคาจะไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาของสินค้าที่มีปัญหาไม่ว่าในกรณีใด ลูกค้าจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ กับผู้ขายอีก เมื่อมีการซ่อมแซม เปลี่ยนทดแทน หรือลดราคาดังกล่าวแล้ว

เมื่อช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม ทำการเปลี่ยนทดแทนสินค้าให้หรือคืนเงินให้ลูกค้า สินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือชิ้นส่วนของสินค้าดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขาย และลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าหรือชิ้นส่วนของสินค้าดังกล่าวกลับมาให้ผู้ขายเมื่อมีการร้องขอ

ลูกค้าจะเป็นผู้รับความเสี่ยงในความเสียหายหรือสูญหายของสินค้า ณ เวลาที่ทำการส่งมอบ หรือในกรณีที่ลูกค้าไม่รับการส่งมอบสินค้าด้วยความผิดพลาด ณ เวลาที่ผู้ขายได้เสนอส่งมอบสินค้าแล้วผ่านช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม หรือตัวแทนของช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม

ก่อนที่ผู้ขายจะจัดส่งสินค้า ท่านอาจบอกเลิกสัญญาที่ทำกับผู้ขายภายใต้สัญญาที่ทำกับผู้ขายดังกล่าวโดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอมที่ http://www.shoppingohi.com/contact-us ท่านไม่อาจบอกเลิกสัญญาที่ทำกับผู้ขายได้หากมีการจัดส่งสินค้าแล้ว แต่อาจส่งคืนสินค้าได้ตามเงื่อนไขในข้อกำหนดเรื่องการส่งคืน การซ่อมแซม และการทดแทน

ผู้ขาย หรือช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม ซึ่งกระทำการในนามของผู้ขาย อาจหยุดการขนส่งสินค้า ระงับการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า และ/หรือบอกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าโดยให้มีผลในทันทีโดยการบอกกล่าวลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร ณ วัน หรือในเวลาใด โดยไม่กระทบต่อสิทธิในการบอกเลิกสัญญาอื่นใดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ หากเกิดกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้:

 • สินค้าภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าหมดด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
 • ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้า
 • ลูกค้ามีมติให้เลิกบริษัทหรือศาลที่มีเขตอำนาจมีคำสั่งให้ลูกค้าเลิกบริษัทหรือชำระบัญชี
 • มีคำสั่งเจ้าพนักงานหรือมีการตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือผู้จัดการทรัพย์เข้าครอบครองหรือขายทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้า หรือ
 • ลูกค้าทำข้อตกลงหรือทำการประนอมหนี้กับเจ้าหนี้เป็นการทั่วไป หรือขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจในการขอคุ้มครองการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้

ลูกค้าต้องไม่เคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้า โลโก้ สัญลักษณ์แสดงลิขสิทธิ์ เลขทะเบียน ฉลาก ป้าย หรือเครื่องหมายระบุ สัญลักษณ์ หรือคำอธิบายประกอบอื่นๆ ที่ติดอยู่กับสินค้าใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม

เมื่อผู้ขายมอบซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น ไดรเวอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ และ/หรือรายละเอียดการออกแบบ คู่มือทางเทคนิค คู่มือ แบบภาพวาด หรือข้อมูลอื่นๆ ทั้งหลาย (เรียกรวมกันว่า “เอกสารข้อมูลสินค้า”) ให้แก่ลูกค้าตามคำสั่งซื้อ ลูกค้าจะต้องใช้งานและเก็บรักษาเอกสารข้อมูลสินค้าภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาอนุญาตใช้งานอย่างเคร่งครัด (เช่น สัญญาอนุญาตของผู้ใช้งานขั้นสุดท้าย ข้อจำกัด หรือเงื่อนไขในการใช้งาน) ตามที่ผู้ขายหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ขายกำหนด และต้องไม่ใช้นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว

ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าเอกสารข้อมูลสินค้าจะยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขายหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ขาย และตกลงว่าทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายที่อยู่ในหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารข้อมูลสินค้าจะยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขายหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ขายแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น เว้นแต่จะกำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นในคำสั่งซื้อ หรือได้รับหนังสือให้ความยินยอมล่วงหน้าของช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม ลูกค้าตกลงที่จะส่งคืนเอกสารข้อมูลสินค้า และ/หรือสำเนาเอกสารข้อมูลดังกล่าวเมื่อช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอมร้องขอ

ลูกค้าจะเป็นผู้รับความเสี่ยงในความเสียหายหรือสูญหายของสินค้า ณ เวลาที่ทำการส่งมอบ หรือในกรณีที่ลูกค้าไม่รับการส่งมอบสินค้าด้วยความผิดพลาด ณ เวลาที่ช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม หรือผู้ขายได้เสนอที่จะส่งมอบสินค้าแล้ว

กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะไม่โอนไปยังลูกค้าจนกว่าช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม จะได้รับเงินสดหรือเงินโอนเพื่อการชำระเงินเต็มจำนวนเมื่อถึงกำหนดชำระเงิน สำหรับราคาของสินค้า และสินค้าอื่นๆ ทั้งหลายที่ผู้ขายตกลงว่าจะขายให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงการส่งมอบและการส่งผ่านความเสี่ยงภัยในสินค้าหรือข้อกำหนดอื่นใดของเงื่อนไขนี้

ลูกค้าจะต้องยึดถือสินค้าไว้ในฐานะตัวแทนของผู้ขายและผู้รับฝากสินค้า และต้องดูแลรักษาสินค้าแยกต่างหากจากสินค้าของลูกค้าเอง จนกว่ากรรมสิทธิ์ในสินค้าจะโอนไปยังลูกค้า โดยลูกค้าตกลงกับผู้ขายว่าลูกค้าจะแจ้งให้ช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม ทราบโดยทันทีถึงเรื่องใดที่อาจเกิดขึ้นและกระทบต่อกรรมสิทธิ์ในสินค้านั้นของผู้ขายในระหว่างเวลาที่กรรมสิทธิ์ของสินค้ายังเป็นของผู้ขาย และลูกค้าจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า แก่ช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม ตามที่ช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม ควรทราบเป็นครั้งคราวไป

ช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม จะยังคงมีสิทธิเรียกให้ลูกค้าส่งมอบสินค้ากลับคืนให้ช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม ไม่ว่าเวลาใด จนกว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะโอนไปยังลูกค้าและสินค้ายังคงมีอยู่และไม่ได้นำไปขายต่อ โดยกรณีที่พบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม สงวนสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายกับลูกค้าเกี่ยวกับการส่งคืนสินค้าและสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหลายรวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมทางกฎหมายจากลูกค้า

ลูกค้าไม่มีสิทธินำสินค้าใดๆ ที่ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายไปจำนำ หรือนำไปค้ำประกันด้วยประการอื่นใดในหนี้ใดๆ หากลูกค้ากระทำการดังกล่าว เงินทั้งหลายที่ลูกค้าจะต้องชำระให้ผู้ขายจะถือว่าถึงกำหนดชำระทันที ทั้งนี้ โดยไม่กระทบสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่ผู้ขายมี

หากกฎหมายแห่งประเทศที่สินค้าตั้งอยู่ส่งผลให้ข้อกำหนดในเงื่อนไขข้อนี้ไม่มีผลบังคับ ให้นำข้อกฎหมายที่ใกล้เคียงที่สุดว่าด้วยการถือกรรมสิทธิ์ที่ใช้อยู่ในประเทศนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม เพื่อให้เกิดผลบังคับซึ่งสอดคล้องกับเจตนาเดิมที่แสดงอยู่ในเงื่อนไข และลูกค้าจะดำเนินการที่จำเป็นทั้งปวงให้เกิดผลบังคับดังกล่าว

ลูกค้าจะชดใช้ความสูญเสียหรือเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมทางกฎหมายทั้งปวงที่เกิดจากลูกค้า อันเกี่ยวกับการยืนยันและบังคับตามสิทธิของผู้ขายภายใต้เงื่อนไขข้อนี้ให้กับผู้ขาย

ในกรณีของความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือความชำรุดบกพร่องของสินค้า การเยียวยาที่กำหนดในข้อกำหนดเรื่องการส่งคืน การซ่อมแซม และการทดแทน เป็นการเยียวยาสำหรับลูกค้าเฉพาะรายเท่านั้น

ความรับผิดขั้นสูงสุดโดยรวมของผู้ขายต่อท่าน หรือต่อฝ่ายอื่นใดสำหรับความสูญเสียทั้งหลายภายใต้ เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าแต่ละฉบับ จะไม่เกินจำนวนรวมที่ท่านได้ชำระให้แก่ผู้ขายภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดแห่งเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

ผู้ได้รับชดใช้ของช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม ไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการใดก็ตาม ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำ (1) จำนวนเงินที่ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มคนอื่นต้องชำระอันเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าใดๆ (2) การขายสินค้าให้ท่าน หรือการที่ท่านใช้งานสินค้านั้นหรือการนำไปขายต่อ และ (3) ข้อชำรุดบกพร่องใดๆ อันเกิดจากการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ การจงใจทำให้เสียหาย การใช้งานโดยไม่ถูกต้อง ความประมาทเลินเล่อ อุบัติเหตุ การเก็บรักษาผิดปกติ และ/หรือ สภาพในการทำงาน การเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขสินค้า หรือการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ขายในเรื่องการใช้งานสินค้า ไม่ว่าที่ให้ไว้ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร

การอ้างอิงถึง “ช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม”: การอ้างอิงถึง “ช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม” ในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ให้ใช้บังคับกับทั้งการกระทำของช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม ในนามตนเองในฐานะผู้ขาย และ/หรือในฐานะผู้ดูแลแพลตฟอร์ม หรือในฐานะตัวแทนของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกสำหรับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกฉบับ

ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกมีสิทธิที่จะมอบหมาย และ/หรือทำสัญญาช่วงในสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ สำหรับการซื้อขายนี้ให้แก่ช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม หรือผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือตัวแทนคนใดที่ช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนด

ข้อกำหนดแห่งเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ และสิทธิและการเยียวยาของผู้ขายภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้จะเป็นการเพิ่มเติม โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือการเยียวยาใดๆ ที่ผู้ขายอาจมีตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ และการที่ผู้ขายไม่ได้ใช้สิทธิหรือการเยียวยาใด ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ หรือตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้ชัดแจ้งในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ หรือตามกฎหมายหรือความยุติธรรม (ถ้ามี) จะไม่ขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิของผู้ขายในสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม

การที่ผู้ขายไม่บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในเงื่อนไขนี้ และการไม่บังคับดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิที่จะบังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ในภายหลัง ผู้ขายยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิและการเยียวยาของตนในกรณีอื่นใดที่ท่านผิดสัญญา เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

เมื่อข้อกำหนดใดๆ ของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้กลายหรือตกเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้ในกรณีใดๆ ก็ตาม ความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ และการบังคับใช้ได้ ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือของสัญญานี้จะไม่ได้รับผลกระทบหรือต้องเสื่อมเสียไปด้วย และยังคงมีผลบังคับต่อไปเสมือนว่าข้อกำหนดที่ไม่ชอบ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้นั้นแยกส่วนจากเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

บุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ไม่มีสิทธิภายใต้กฎหมายในเขตอำนาจใดๆ ในการบังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ไม่ว่าในข้อใด โดยไม่คำนึงว่าบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวถูกระบุชื่อไว้ว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มใดหรือตรงกับรายรายละเอียดใดหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เนื้อความในข้อนี้จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้รับมอบหรือรับโอนโดยชอบซึ่งเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

เงื่อนไขและและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และท่านยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลแห่งราชอาณาจักรไทยเพียงแห่งเดียว

เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในวรรคก่อน ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ หรือการผิดสัญญา การบอกเลิก หรือความไม่สมบูรณ์ของสัญญา อาจระงับไปด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการตามระเบียบกฎเกณฑ์ในการอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการแห่งประเทศไทย (TAI) คณะอนุญาโตตุลาการให้ประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการคนเดียวซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานของ TAI สถานที่พิจารณาของอนุญาโตตุลาการคือกรุงเทพมหานคร คำชี้ขาด โดยคณะอนุญาโตตุลาการให้ถือเป็นที่สุดและผูกพันคู่สัญญา

หากผู้ขายพิจารณาด้วยความสุจริตใจแล้ว ผู้ขายอาจขอความคุ้มครองชั่วคราวเมื่อเห็นว่าการยับยั้งคำสั่งซื้อไว้ชั่วคราวหรือการคุ้มครองชั่วคราวอย่างอื่นเป็นการเยียวยาเพียงหนทางเดียวที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการผิดสัญญาหรือข้อกำหนด

ผู้ขายอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ โดยผู้ขายร่วมกับช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอมอาจมีคำบอกกล่าวผ่านแพลตฟอร์มหรือโดยวิธีการอย่างอื่นเพื่อแจ้งให้ทราบตามที่ผู้ขายจะได้กำหนดโดยผ่านทางช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม เท่านั้น ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งให้ทราบทางอีเมล การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับในวันที่ผู้ขายระบุผ่านทางวิธีการดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ให้ถือว่าท่านยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมหากท่านใช้แพลตฟอร์มหรือบริการหลังจากวันดังกล่าว หากท่านไม่ยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติม ท่านจะต้องหยุดเข้าใช้หรือใช้แพลตฟอร์มและใช้บริการ และบอกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ผู้ขายกับช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม มีสิทธิร่วมกันในการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายโดยวิธีการดังกล่าว ไม่ว่าผ่านทางพอร์ทัลหรือโดยวิธีการอื่นตามที่ช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม กำหนด และอยู่ภายใต้บังคับตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น อีกทั้งยังอาจใช้สิทธิได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใดหรือหน่วยงานใดที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้บังคับในการซื้อขายที่ใช้บังคับกับคำสั่งซื้อใดๆ จะเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับล่าสุดที่มีผลบังคับอยู่ในขณะนั้น

ผู้ขายไม่ต้องรับผิดในข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์ จัดเตรียมเอกสาร หรือข้อผิดพลาดหรือตกหล่นอื่นใด ในการตอบรับ ออกใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่น ในส่วนของผู้ขาย ที่อาจมีการแก้ไข

สกุลเงินที่อ้างถึงภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้คือสกุลเงินบาทไทย

ในกรณีเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ทำขึ้นหรือแปลเป็นภาษาอื่นใดนอกจากภาษาอังกฤษ (“ฉบับภาษาต่างประเทศ”) ให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายฉบับภาษาอังกฤษ และต้องนำมาใช้ก่อนฉบับภาษาต่างประเทศ

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ประกอบขึ้นเป็นสัญญาทั้งฉบับระหว่างท่านกับผู้ขายอันเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ในที่นี้ โดยจะทดแทนและแทนที่การติดต่อสื่อสาร ความเข้าใจ และข้อตกลงทั้งหมดที่มีก่อนหน้าอันเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ในที่นี้

ท่านรับทราบและตกลงว่าบันทึกใดๆ รวมถึงบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ใดเกี่ยวกับบริการ (ถ้ามี) ที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการของผู้ขายเก็บรักษาไว้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์มและบริการ ให้มีผลผูกพันท่านและเป็นที่สุดในทุกกรณี และเป็นหลักฐานอันเป็นที่สุดซึ่งเกี่ยวกับสารสนเทศ และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่มีการส่งระหว่างผู้ขายกับท่าน ท่านตกลงว่าบันทึกดังกล่าวทั้งหมดสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้และท่านจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านเรื่องการยอมรับในการใช้เป็นพยานหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือแท้จริงของบันทึกดังกล่าวเพียงเพราะว่าบันทึกดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ได้จากระบบคอมพิวเตอร์หรืออยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และท่านสละสิทธิ์ใดๆ ของท่าน (ถ้ามี) ในการคัดค้านดังกล่าว

ช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม สงวนสิทธิ์ที่จะมอบหมายหรือทำสัญญาช่วงในการปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ อันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ และสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือตัวแทนรายใดในเงื่อนไขที่ช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม เห็นว่าเหมาะสม

หากผู้ขายไม่ได้ให้ความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ท่านไม่อาจโอนสิทธิของท่านภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ผู้ขายอาจจะโอนสิทธิของตนภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้แก่บุคคลภายนอกคนใดก็ได้

ช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม และผู้ขายไม่ต้องรับผิดในการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน ข้อผิดพลาด การขัดข้อง หรือล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว) หรือต่อความไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ หรือไม่เหมาะสมใดๆ ของเนื้อหาของแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เกิดจากเหตุการณ์หรือความผิดพลาดซึ่งอยู่เหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม หรือของผู้ขาย

กรุณาติดต่อช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม โดยใช้เพจ “ติดต่อเรา” บนแพลตฟอร์ม หากท่านมีคำถามหรือข้อร้องเรียน ช็อปปิ้งโอเอชไอ.คอม จะติดต่อประสานงานกับผู้ขายเกี่ยวกับคำถามและข้อร้องเรียนของท่าน

[profiler]
Memory usage: real: 16515072, emalloc: 16041088
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem